FÖRLAGETS BÖCKER

 

 

Förlagets böcker

 

 

VÄGVISARE I 1670-TALETS SÖDERMALM

Författare: Riccard Montén

 

Titeln vill informera om den karta över Södermalm från 1670-talet som aldrig tidigare funnits även fast ritningarna som använts för att skapa den är från samma decennium - d v s de är c a 350 år gamla.

 

Malmens bebyggelse och vägar började på 1640-talet att regleras enligt en plan med raka gator och kvarter. Götgatan och Hornsgatan ritades först i rät vinkel mot varandra och övriga kvarter ritades rätvinkligt i förhållande till dem, precis så som det ser ut idag - i alla fall i de centrala delarna. Under nära två decennier pågick arbetet med att riva och flytta hus till nya tomter så att man kunde skapa de nya gatorna. Verkställandet av denna reglering anses vara en av de mest genomgripande stadsförändringarna som genomförts i Sverige. Även de övriga malmarna ingick i detta arbete.

 

Stadsingenjör Johan Olofsson Holm ritade på 1670-talet på uppdrag av byggnadskollegium i Stockholm de drygt 1600 tomterna i de 152 kvarteren på Södermalm. Varje ritning omfattade ett kvarter där varje tomt var ritad och alla gränser var mätta så att tomtytorna kunde beräknas. De flesta boende hyrde en tomt av staden (tomträtt) och tomtytan, tillsammans med tomtens läge, bestämde hyran. Även ägarens namn, titel, yrke och vad som fanns på tomten som malmgård, trädgård, stenhus eller kvarn noterades. Holms ritningar samlades i två ”Tomptböcker”, en från 1674 för S:ta Katarina församling och en från 1679 för S:ta Maria Magdalena församling.

 

Dessa ritningar har digitalt sammanfogats till den karta som redovisas i "Vägvisare i 1670-talets Södermalm". Alla namn på gator, kvarter, ett stort urval tomtägare samt kommentarer om markförhållanden har skrivits in exakt enligt Holms ritningar. Nu kan man studera den tidigaste organiserade gatu- och kvartersstrukturen av Södermalm.

 

_______________________

B 250 mm x H 300 mm

96 sidor

274:- inkl frakt + 6% moms = 290:-

 

 

I EN GROSSHANDLARES SPÅR

Författare: Riccard Montén

 

En biografi monografi om Lars Montén (1785-1872) och hans verksamhet som grosshandlare och som en av de första fabrikö-rerna av kemisk-tekniska produkter i Sverige. Hans företag till-verkade med stor framgång såpa, stearin och stearinljus enligt ny kemisk-tekniska uppfinningar och var ett av de största i Stockholm, med en mer än100-årig historia med 1800-talets politiska, ekonomiska och sociala förändringar som kuliss.

 

Som boende i Maria Magdalena församling på Söder 1816-1822 samt från 1827 till sin död 1872, tillhörde han församlingens mest idoga tillskyndare.

 

Lars Montén, bondson från Axberg i Närke, fick i november 1822 burskap som grosshandlare i Stockholm efter utbildning hos bryggare Frisk och grosshandlare Ekerman. Under de tolv åren i lära studerade han samtidigt kemi med viss handledning av Jacob Berzelius.

 Året därpå startade han grosshandel på Västerlånggatan och kemisk-teknisk tillverkning av såpa i fabrik på Garvargatan. Berzelius hade inhämtat nya kemiska rön från Frankrike som Montén utnyttjade för att industrialisera produktionen.

 

En fransk fabrikör, Karl XIV Johan och Carl Palmstedt vid Chalmerska Slöjdskolan, spelade viktiga roller för stearinljustillverkningens etablering i Sverige. Lars Johan Hiertas Liljeholmens var först, men Montén kom ikapp tack vare kemisk insikt, bröderna Blom och en erfaren ljusstöpare.

1858 summerade tillverkningsvärdet för Monténs såp- och stearinljusfabriker till högre belopp än för någon annan av Stockholms fabriker, inklusive t ex Rörstrand och Bolinders.

 

Montén ingår fr o m 1830-talet i en rad olika filantropiska sällskap, med ledande och mångåriga engagemang för ökad utbildning, såväl av vuxna som fattigas barn. Han kallades som ledamot i Svenska Nykterhetssällskapets direktion när detta bildades. Till Maria församling på Södermalm kom Montén första gången 1816 och bodde där i mer än 50 år. Han ingick i kyrko- och skolråd, bidrog socialt t ex vid koleraepidemier och bildandet av församlingens första folkskola. Han fortsatte med liknande aktiviteter i Bromma församling efter köpet av Alviks säteri. Flytten av Clara Stearinljus Fabrik till Alviks strand bäddade för företagets fortsatta expansion och i det tillhörande jordbruket fick Montén chansen att tillämpa de nya lärorna även på detta område.

1872 avled Lars Montén. Släktingar utvecklade firman med fortsatt framgång under industrialismens blomstringsår med fler produkter och med expansiv marknadsföring i den ökande konkurrensen. Monténska huset på Söder stod klart 1889.

 

1900-talets inledning blev dramatisk: multinationell konkurrens, glödlampan gjorde elektriciteten till en svår utmanare för ljusen, världskriget 1914 ströp importen av råvaror. 1927 såldes Firma Lars Montén till det blivande kemisk-tekniska konsortiet KEMA där även Eneroth och Tomten i Göteborg samt Barnängen i Stockholm ingick.

_______________________

B 210 mm x H 297 mm

366 sidor

283:- inkl frakt + 6% moms = 300:-